BuySellCommunity Classifieds - Buy & Sell Locally : Free Online Classifieds
Buy & Sell Locally. FREE Online Classifieds & Store Fronts. Sign Up Now!
Find items nearest to your Local Area.
register    sign in    about us    refer a friend    site map
 
 
PRECOR EFX® 5.37 Elliptical Fitness Crosstrainer

Listed In Category: Sports > Other Items
Read our safe buying guide  -  Add to watch items
Ad Information
Classified Id KPSYHXAN
Asking Price $ 1,600.00 CAD per item or Make offer
Quantity 1 item (used condition)
Tax Taxes are not applicable
Shipping & Handling
Seller will ship to Canada Only
Shipping cost is not applicable
Payment Terms
Payment in advance only
Seller accepts:
Cash  
Posted Date29-May-2017 10:25:46 PM EST
Expiration Date 28-Jul-2017 10:30:33 PM EST
Seller Information
Ghislainesweet member since 18-aug-2015
View Saint-laurent Classifieds Saint-laurent, Quebec, Canada
The seller is no longer accepting offers for this item.
Search Classifieds: 
View seller's other items  -  Browse other related items
Classified Details
Țħě ĚFX® 5.37 įș ǿųř țǿp-ǿf-țħě-ŀįňě Ěŀŀįpțįčǻŀ Fįțňěșș Čřǿșșțřǻįňěř™, ẅįțħ ǻųțǿmǻțįč ČřǿșșŘǻmp® ǻňģŀěș fřǿm 15 țǿ
40 đěģřěěș, čǿňvěřțįbŀě ħǻňđŀěbǻřș, 15 přěșěț přǿģřǻmș, 4 Ųșěř İĐș, 20 řěșįșțǻňčě ŀěvěŀș, țǿųčħ ǻňđ țěŀěměțřỳ ħěǻřț
řǻțě mǿňįțǿřįňģ ẅįțħ ȘmǻřțŘǻțě®, ǻđvǻňčěđ měțřįčș țřǻčķįňģ ǻňđ ǻň ǻđvǻňčěđ čǿňșǿŀě. Ħěǻřț řǻțě čħěșț șțřǻp
țřǻňșmįțțěř įňčŀųđěđ
Click to enlarge image
Click to enlarge image